Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2014

2248 9af7 390
Reposted fromaquaticTrickster aquaticTrickster viadzony dzony
ekhem
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
ekhem
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
ekhem
9188 5c16 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadzony dzony
ekhem
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
Reposted frompoezja poezja viadzony dzony
ekhem
8968 2d28 390
Vinnie Forever
Reposted fromtrickster trickster viadzony dzony
ekhem
4132 edf7
It is important love everything you do and give it your all
Reposted fromwhatelse whatelse viaanielewska anielewska
ekhem
Albo się wyrycz albo przeklinaj, nie duś tego w sobie.

— to mi chyba wychodzi najlepiej.
Reposted frommadamee madamee viaanielewska anielewska
ekhem
Brak zaufania, znużenie, złe wybory, miraże flirtów, uwodzicielskie głosy kretynów, długie nogi idiotek, niesprawiedliwość losu – wszystko to zabija miłość. W tej nierównej walce szanse na zwycięstwo są słabe.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanielewska anielewska
ekhem
4686 1065
Reposted fromsnowlake snowlake viaanielewska anielewska
ekhem
ekhem
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Dr. Robert Anthony
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaanielewska anielewska
ekhem
Reposted frommesoup mesoup
ekhem
Reposted frommesoup mesoup
ekhem
Reposted frommesoup mesoup
ekhem
1448 416e 390
Reposted frompulperybka pulperybka viamesoup mesoup
ekhem
Reposted fromtomczan tomczan viamesoup mesoup
ekhem
8750 5e4b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viazzuuoo zzuuoo
ekhem
Codziennie rób jedną rzecz, której się boisz.
— Clint Eastwood
Reposted frommorela morela viazzuuoo zzuuoo
ekhem
1252 4d40 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viazzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl